Dom Opieki "Nad Strumykiem" to nowy dom opieki oferuj±cy pobyt w pokojach jedno,  dwuosobowych i trzyosobowych, każdy z własn± łazienk± i instalacj± przzywow±. Pokoje zostały wyposażone w funkcjonalne i estetyczne meble.Osobom leż±cym zapewniamy łóżka specjalistyczne.Budynek i jego otoczenie s± bez barier architektonicznych.  Mieszkańcy mog± korzystać z nowoczesnej windy.Łazienki wyposażone s± w uchwyty dla osób niepełnosprawnych, a prysznice wykonano na tym samym poziomie co podłoga.
Naszym seniorom oferujemy wyżywienie w postaci pięciu posiłków dziennie, na które składaj± się trzy posiłki główne oraz dodatkowo drugie ¶niadanie i podwieczorek , z uwzględnieniem indywidualnych diet , zaleconych przez lekarza. Dodatkowo mieszkańcy maj± nieograniczony dostęp do drobnych przek±sek i napojów. Wszystkie posiłki przygotowujemy sami w profesjonalnej kuchni urz±dzonej zgodnie z zasadami HACAP.Posiłki podajemy w jadali oraz  w razie potrzeby także w pokojach.
Nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem naszych mieszkańców czuwa wykwalifikowany personel medyczny. Opiekę lekarsk± sprawuje lekarz rodzinny, którego wizyty odbywaj± się przynajmniej raz w tygodniu oraz każdorazowo na wezwanie. W naszym Domu , oprócz pomocy w codziennych czynno¶ciach , dbamy , aby mieszkańcy aktywnie spędzali czas wolny. W tym celu przygotowali¶my specjaln± salę rehabilitacyjn± oraz ¶wietlicę. Zachęcamy do udziału w warsztatach terapii zajęciowej oraz wspólnych zajęć prowadzonych przez naszego rehabilitanta. Istnieje możliwo¶ć skorzystania z programu indywidualnej rehabilitacji.
Posiadamy ogród, staw z rybami, konie kozy króliki , gołębie , kury , aby urozmaicić pobyt naszych pensjonariuszy i w miarę swoich potrzeb mogli aktywnie spędzić czas.
Osoby odwiedzaj±ce swoich bliskich maj± do dyspozycji pokój go¶cinny.
Pobyt w naszym domu opłaca pensjonariusz lub jego opiekun.Naszymi podopiecznymi mog± zostać osoby kierowane przez Miejskie O¶rodki Pomocy Społecznej jak i jednostki samorz±dowe( współfinansowanie -organ kieruj±cy i opiekun prawny)


O F E R U J E M Y:

1. Pobyty stałe i czasowe
2. Całodobow± opiekę opiekunek i pielęgniarek
3. Opiekę lekarza rodzinnego, lekarzy specjalistów i rehabilitanta
4.Wyżywienie w formie  5 posiłków dziennie, uwzględniaj±c indywidualne diety.
5.Zajęcia terapeutyczne i kulturalno- o¶wiatowe
6. Wizyty duszpasterskie.
7. Apartament dla odwiedzaj±cych go¶ci.
8.Zajęcia plenerowe w towarzystwie ptactwa , ryb, koni itp.
9 Bazę do leczenia pr±dami diadynamicznymi i interferencyjn